“We beoordelen of een uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

/

Wat doe je voor werk?

Een octrooi moet aan drie eisen voldoen: de uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd moet nieuw, inventief en industriëel toepasbaar zijn. Mijn werk bestaat in hoofdzaak in het behandelen van octrooiaanvragen en dus in het beoordelen van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.
Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase, na het indienen van een aanvraag is het vooronderzoek. Het vooronderzoek bestaat uit het opzoeken van documenten die nuttig zijn voor het beoordelen van nieuwheid en inventiviteit. Alle publiek beschikbare documenten moeten gezocht worden: andere octrooiaanvragen, wetenschappelijke literatuur, internetpublicaties, presentaties op congressen, gegevensbanken met DNA- et aminozuursequenties, etc. De tweede fase bestaat uit een briefwisseling tussen de patent examiner en de octrooiaanvrager (doorgaans is deze vertegenwoordigd door een octrooigemachtigde). Tijdens deze briefwisseling worden door de patent examiner de tekortkomingen van de octrooiaanvraag met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit, industriële toepasbaarheid (en nog enkele in het Europese Octrooiconventie vastgelegde eisen) uitgelegd.
De octrooiaanvrager tracht door wijzigingen in de aanvraag en argumentatie de patent examiner te overtuigen dat zijn aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Wanneer de aanvrager en patent examiner het eens zijn, wordt het octrooi verleend en wordt het van kracht in de lidstaten waarvoor de aanvraag ingediend werd.

De Europese Octrooiorganisatie onstond in 1973 op basis van de Europese Octrooiconventie. De conventie werd van kracht voor België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk in 1977. In 2005 telde de Europese Octrooiorganisatie 31 lidstaten en werden door het Europese Octrooibureau (European Patent Office, EPO) bijna 200.000 octrooiaanvragen ontvangen. Het EPO heeft twee hoofdvestigingen, in München en in Rijswijk, en telt ruim 6300 werknemers waarvan ongeveer 3500 patent examiners, afkomstig uit de 31 lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie.

De taak van het EPO is vastgelegd in de Europese Octrooiconventie. Deze conventie is de wettelijke basis om met één octrooiaanvraag (een “Europese Octrooiaanvraag”) een geldig octrooi in alle lidstaten te bekomen.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

/

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Chemie: