“Een bio-ingenieur is vaak een ‘allrounder’ en wordt om die reden in de arbeidsmarkt geapprecieerd.”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik ben bio-ingenieur gaan studeren omdat ik graag meer kennis van en inzicht in de natuur of het milieu wou hebben. Die kennis wou ik daarna verder gebruiken in de job ten voordele van de instandhouding en het goed gebruik van ons leefmilieu.

Wat doe je voor werk?

Ik werkte ongeveer 4,5 jaar bij het studiebureau WES vzw, op de afdeling milieu en natuurbeleid. Ik bood er inhoudelijke ondersteuning en invulling op het vlak van bodem- en wateraspecten. Door mijn opleiding (optie bodem- en waterbeheer) heb ik hiervoor immers de geschikte inhoudelijke kennis. Ik stond in voor de disciplines bodem, grondwater en oppervlaktewater bij een aantal milieueffectenrapporten en ondersteunde mijn collega's bij studies op het vlak van bodem- en wateraspecten. Voor een groot deel coördineerde ik waterhuishoudingsplannen voor de West-Vlaamse Polders. Dat zijn waterbeheerplannen op maat van een polder of watering. De opmaak ervan vraagt een goede basiskennis van het watersysteem, met specifieke aandacht voor het typische polderwatersysteem. Daarnaast is er heel wat overleg nodig met de betrokken partijen.

Sinds 2007 ben ik aan de slag bij het studiebureau Grontmij. Het verschil met mijn vorige job? De klemtoon ligt meer op de opmaak van milieueffectenrapporten en minder op integraal waterbeheer. Zo coördineer ik een aantal MER’s voor infrastructuurwerken en projectontwikkelingen. Doordat ik al een groot aantal MER's heb gecoördineerd heb ik intussen een ruime kennis opgebouwd, aanvullend op de kennis uit mijn opleiding. MER's coördineren betekent immers dat je de diverse milieudisciplines kritisch naleest, gaande van fauna en flora en landschap tot mobiliteit en mens. De uitwerking van de disciplines bodem en water doe ik meestal niet meer zelf. Dat gebeurt door een van mijn collega’s die ik hierbij coach. Daarnaast word ik ook soms mee ingeschakeld om offertes voor MER’s op te maken. Nieuw in vergelijking met mijn vorige job is dat ik soms betrokken word bij de voorbereiding en opmaak van vergunningendossiers voor omvangrijke infrastructuurprojecten (bvb. voor DBFM-projecten).

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

De opleiding tot bio-ingenieur is heel ruim en omvat veel facetten waardoor je een ruime kennis opbouwt. Dat is als student soms frustrerend, maar het rendeert in zekere zin. Je toekomstige job bestaat immers hoogstwaarschijnlijk ook uit een divers takenpakket.

Een bio-ingenieur is vaak een ‘allrounder’ en wordt om die reden in de arbeidsmarkt geapprecieerd.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: